חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוחים הנדסיים

ביטוחים הנדסיים נועדו לכסות סיכונים נוספים אשר אינם מכוסים בביטוח אש מורחב, עבור מערכות אלקטרוניות ומכניות דוגמת ציוד מכני הנדסי, מעליות ומתקני הרמה, צ'ילרים, דרגנועים ומערכות אלקטרוניות שונות. ביטוח זה מיועד לעסקים ולחברות בתחום הבנייה, התשתיות, ההנדסה או כל חברה בעלת מערכות מכניות, חשמליות או אלקטרוניות.

 

כדאי לדעת:

 • חשוב לערוך את הביטוח לציוד לפי ערכי כינון (ערכו כחדש).
 • הביטוח אינו מחליף את הצורך בתחזוקה שוטפת, אלא מעניק כיסוי לנזק פיזי פתאומי ולא צפוי.
 • על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי מלא, יש להעביר למבטח רשימת ציוד מפורטת הכוללת את סוג הציוד ועלותו כחדש.

 

ביטוח עבודות קבלניות

כל פרויקט בנייה חשוף לסיכונים רבים הקשורים בתנאי הסביבה באתר העבודות, בציוד הבנייה ובאופי הפרויקט. הסיכונים הם לפרויקט עצמו ולציוד המשמש את ביצוע הפרויקט וכן סיכוני פגיעות בגוף וברכוש של העובדים באתר ושל צדדים שלישיים.

במכלול הסיכונים יש לקחת בחשבון גם את שיתוף הפעולה המורכב בין היזמים, מזמיני העבודה, קבלנים וקבלני משנה.

 

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות נועדה להגן מפני סיכונים אלה והיא מורכבת לרוב משלושה פרקים עיקריים:

 1. ביטוח רכוש (פרק א) – נועד לכיסוי אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שאירעו לעבודות הפרויקט או חלקו. במסגרת ביטוח זה קיימות הרחבות, דוגמת ציוד קל ומבנה עזר המשמשים לבצוע העבודות, פינוי הריסות במקרה של נזק, נזק לרכוש עליו מתבצעת העבודה ואינו מהווה חלק מהפרויקט המבוטח, תכנון לקוי, הוצאות בגין שכר אדריכלים, מהנדסים ויועצים שונים ועוד הרחבות מיוחדות בהתאם לאופי הפרויקט.
 2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (פרק ב) – נועד לכסות תביעות שתוגשנה כנגד מי מיחידי המבוטח בגין נזקים בלתי צפויים שנגרמו לגוף או רכוש של צד שלישי כלשהו, באתר או בסביבתו, כתוצאה מעבודות הפרויקט.
 3. ביטוח חבות מעבידים (פרק ג) – נועד לכסות תביעות של עובדים כנגד מעבידם בגין נזקי גוף, שאירעו תוך כדי ועקב העבודה בפרויקט.

 

כדאי לדעת:

 •  סכום הביטוח בפוליסה נקבע לפי הערך הכולל של העבודות, החומרים בהתאם לחוזה בין הקבלן למזמין העבודה.
 • הפוליסה יכולה להיערך עבור הקבלן הראשי, היזם או מזמין העבודה, ומומלץ שתכלול בשם המבוטח גם את הקבלן ואת כל קבלני הביצוע הפועלים בפרויקט לרבות מתכננים ויועצים למעט אחריותם המקצועית.
 • במקרה של עבודות מסוג תמ"א 38/1 המדובר בעבודות חיזוק מבנה קיים ותוספת בניה חדשה. מומלץ לבטח את המבנה הקיים עליו נעשות העבודות. לרב נדרש היזם/קבלן להוסיף את הדיירים לשם המבוטח והוא גם מחויב לפצות אותם בסכום חודשי בגין איחור במסירה שנגרם עקב נזק מכוסה.

 

עבודות הקמה

פוליסת ביטוח עבודות הקמה מיועדת לפרויקטים להקמת מפעל או קו ייצור אשר חלק מעבודות הבנייה כוללות גם הקמת מערך ציוד ומכונות והרצתו לפני התפעול הראשוני. בפרויקטים מסוג זה נדרש כיסוי ייחודי להקמת מערך הייצור וכיסוי לסיכונים אפשריים בזמן הפעלת המערכות, הציוד והמכונות.

הניסיון הרב של פלתורס ביטוח בביטוח עבודות הקמה של פרויקטים מורכבים בארץ ובעולם, מאפשר לה לטפל במהירות וביעילות בכל בעיה שמתעוררת בכל שלב בפרויקט, תוך עבודה בתיאום מלא עם המבטחים ובעלי המקצוע בשטח.

 

כדאי לדעת: 

 • ניתן לרכוש בנוסף ביטוח אבדן הכנסות עקב עיכוב, שחל בעבודות כתוצאה מנזק מכוסה שנגרם להן, שגרם לדחייה במועד המתוכנן של ההפעלה השוטפת של הפרויקט.
 • הביטוח נרכש לכל תקופת ההקמה, כולל תקופת ההרצה של המכונות.

 

ביטוח אובדן הכנסות עקב עיכוב (ALOP/DSU) – Delay in Start Up

ביטוח זה מהווה הרחבה של ביטוח כל הסיכונים קבלנים או ביטוח עבודות בהקמה ומיועד לספק הגנה מפני אבדן הכנסות העלול להיגרם ליזם או לקבלן בשל עיכוב ו/או דחייה בעבודות כתוצאה מנזק מכוסה שנגרם להן. הנזק המכוסה גרם לדחייה במועד המתוכנן של ההפעלה השוטפת/המסירה של הפרויקט.

 

ביטוח שבר מכני

עסקים רבים תלויים בתקינות של מכונה או מערך מכונות המהווים מקור להכנסותיהם. ביטוח שבר מכני נחוץ למבני משרדים הכוללים מערכות מיזוג, גנרטורים ומעליות, למפעלי תעשייה, לבתי קירור ולמפעלים אלקטרוניים.

ביטוח שבר מכני מכסה אבדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי למכונות, דוודים, מתקני לחץ, מערכות מיזוג, מנועים, משאבות, לוחות פיקוד וכדומה. ביטוח זה אינו תחליף לביטוח אש מורחב, אלא מהווה ביטוח משלים המכסה נזקים ותאונות שאינם מכוסים בביטוח אש.

 

כדאי לדעת:

 • ניתן לערוך הביטוח בגין פריטים ספציפיים בלבד ואין חובה לבטח את כלל הציוד.
 • יש לערוך את הביטוח לציוד בערכי כינון (ערך כחדש).
 • על אף שהביטוח נערך בערך כינון, תשלום התביעה יהיה בערך ממשי.
 • יש להעביר למבטח רשימת ציוד מפורטת של הציוד המבוטח, כולל דגם ושווי מוערך.

 

ביטוח אובדן רווחים משבר מכני

שבר מכני במערך הייצור עלול לגרום לירידה במחזור ההכנסות ולפגיעה כלכלית קשה. נזק זה אינו מכוסה בביטוח שבר מכני או בביטוח אש מורחב, מכיוון שאלו מכסים רק נזק לרכוש המבוטח ומחריגים נזקים תוצאתיים. ביטוח אבדן רווחים רגיל מכסה פגיעה ברווחים רק כתוצאה מנזקי אש מורחב.

ביטוח אבדן תוצאתי (נזק תוצאתי) משבר מכני מכסה אבדן תוצאתי, הפרעה או הפסקה בפעילות העסק במשך התקופה הנקובה בפוליסה, כתוצאה משבר מכני לציוד או למכונות המבוטחות בביטוח שבר מכני.

 

כדאי לדעת:

 • ניתן לבטח אובדן תוצאתי כתוצאה מנזק לקו ייצור מסוים או למערכת מסוימת בלבד.
 • השתתפות עצמית נמדדת בדרך כלל בימי עבודה ולא בסכום כספי.
 • נכון לשקול כיסוי זה כאשר לא קיים פס ייצור/מכונה או מקום חליפי במקרה של נזק.

 

ביטוח ציוד אלקטרוני

פוליסת ביטוח ציוד אלקטרוני היא פוליסה במתכונת "כל הסיכונים" המכסה אבדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי לציוד אלקטרוני מגוון כמו: מרכזיות, מחשבים, מערכות בקרה ומדידה ומערכות אחרות הכוללות רכיבים אלקטרוניים.

 

הפוליסה יכולה להוות תחליף מקיף יותר לביטוח אש מורחב והיא כוללת כיסוי בגין:

 1. נזק לרכוש המבוטח.
 2. הוצאות שחזור נתונים ותוכנה האגורים ברכוש המבוטח אשר אבדו או ניזוקו עקב נזק מכוסה לרכוש המבוטח.
 3. הוצאות תפעול נוספות שהוצאו במשך תקופת השיפוי ושנבעו משימוש באמצעים חלופיים עקב נזק מכוסה לרכוש המבוטח.

 

כדאי לדעת:

 • יש להקפיד לבצע גיבוי באופן שוטף בהתאם לתנאי הפוליסה ולאחסנו מחוץ לתחום העסק.
 • יש לערוך את הביטוח על בסיס ערכי כינון (ערך כחדש).
 • ניתן לכלול הרחבה בגין התאמת הציוד שלא ניזוק לציוד המוחלף.
 • במקרה של אבדן מוחלט, המבוטח זכאי לפיצוי הכולל את עלות החלפת הרכוש הניזוק ברכוש חדש בעל אותו כושר תפוקה ובהוצאות הנלוות כגון דמי הובלה והיטלים.

 

ביטוח ציוד מכני הנדסי

פוליסת ביטוח ציוד מכני הנדסי מכסה אבדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי הנובע מסיבה חיצונית כלשהי. הביטוח מיועד לכסות ציוד מכני מפני נזקים כמו: התהפכות, התנגשות וכדומה. בהגדרת ציוד מכני נכללים מגוון רחב של סוגי ציוד, ביניהם: עגורנים, מנופים, מלגזות, מחפרים, מכבשים ועוד.

 

כדאי לדעת:

 • יש לערוך את הביטוח לציוד בערכי כינון (ערך כחדש).
 • אף שהביטוח נערך בערך כינון, תשלום התביעה יהיה לרוב בערך ממשי.
 • חשוב לבדוק אם מדובר בציוד שחייב ב"ביטוח חובה".
 • לציוד מכני הנדסי שאינו חייב ב"ביטוח חובה", ניתן לרכוש במסגרת הפוליסה ביטוח לנזקי גוף ונזקי רכוש שנגרמו בקשר עמו.
 • יש לוודא שקיימים במקום אמצעי המיגון הנדרשים לסיכוני אש/פריצה.
 • מומלץ לרכוש הרחבה בגין הוצאות חילוץ וגרירה.